XXVII Відповідальність Авіакомпанії та розмір компенсації за заподіяну шкоду

Глава 1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу.

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира.

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли ТОВ «ЯнЕір» ЛТД було відповідальне за збереження зареєстрованого багажу, однак ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, в тому числі особистих речей пасажира, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає, якщо шкода заподіяна з його вини або з вини його працівників чи агентів з обслуговування.

3. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред’явити ТОВ «ЯнЕір» ЛТД вимоги, що випливають з договору перевезення.

Глава 2. Відповідальність Авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що воно, його працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що воно (вони) не мало (мали) змоги вжити таких заходів.

2. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

Глава 3. Звільнення від відповідальності

1. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав пасажир, заявлено особою, іншою, ніж пасажир, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки воно доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню

Глава 4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД доведе, що:
– така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або його службовців чи агентів з обслуговування;
– така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

3. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинно негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.

4. Під час оформлення квитка ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинно забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД перед пасажиром та за його багаж. Крім того, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД зобов’язано надати пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо пасажира та багажу.

Глава 5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

1. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

2. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного пасажира. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що воно, його службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього (них) було неможливо вжити таких заходів.

3. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.

4. Зазначені в пунктах 1, 2 та 3 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, його працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди, або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.

5. Межі відповідальності, установлені главами 4, 5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку ТОВ «ЯнЕір» ЛТД письмово запропонувало позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

Глава 6. Переведення валютних одиниць

Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення перевізником за претензією пасажира.