XXVII Відповідальність Авіакомпанії та розмір компенсації за заподіяну шкоду

 

Глава 1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу.

 

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира.

 

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли ТОВ «ЯнЕір» ЛТД було відповідальне за збереження зареєстрованого багажу, однак ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, в тому числі особистих речей пасажира, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає, якщо шкода заподіяна з його вини або з вини його працівників чи агентів з обслуговування.

 

3. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред’явити ТОВ «ЯнЕір» ЛТД вимоги, що випливають з договору перевезення.

 

Глава 2. Відповідальність Авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні

 

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що воно, його працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що воно (вони) не мало (мали) змоги вжити таких заходів.

 

2. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

 

Глава 3. Звільнення від відповідальності

 

1. Якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

 

2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав пасажир, заявлено особою, іншою, ніж пасажир, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки воно доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню

 

Глава 4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів

 

1. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД доведе, що:

– така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або його службовців чи агентів з обслуговування; або

– така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

 

3. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинно негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.

 

4. Під час оформлення квитка ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинно забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД перед пасажиром та за його багаж. Крім того, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД зобов’язано надати пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо пасажира та багажу.

 

Глава 5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

 

1. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

 

2. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного пасажира. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що воно, його службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього (них) було неможливо вжити таких заходів.

 

3. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.

4. Зазначені в пунктах 1, 2 та 3 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, його працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди, або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.

 

5. Межі відповідальності, установлені главами 4, 5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку ТОВ «ЯнЕір» ЛТД письмово запропонувало позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

 

Глава 6. Переведення валютних одиниць

 

Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення перевізником за претензією пасажира..

 

XXVIII Претензії та позови

 

Глава 1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів

 

1. Будь-який позов щодо відповідальності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав.

 

2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного перевізника, який здійснював перевезення, від перевізника за договором та від його працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з перевізника за договором або з фактичного перевізника, при цьому жодна із зазначених сторін не відповідає в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.

 

3. Якщо позов пред’явлено до працівника ТОВ «ЯнЕір» ЛТД чи агента ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (з продажу та/або обслуговування) у зв’язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник ТОВ «ЯнЕір» ЛТД або агент ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має право посилатися саме ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

4. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД зобов’язано розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним перевізником.

Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими перевізниками.

 

5. Претензії розглядаються в порядку, установленому ТОВ «ЯнЕір» ЛТД. Отримавши претензію, ТОВ «ЯнЕір» ЛТД залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, надсилає заявнику протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.

 

6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.

 

7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником, може бути за вибором позивача подано до цього перевізника або до перевізника за договором чи до обох – разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з цих перевізників, він має право ініціювати залучення до розгляду справи в суді й іншого перевізника.

 

8. У разі якщо ТОВ «ЯнЕір» ЛТД виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені цими Правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те, чи має особа, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, право регресу до будь-якої іншої особи.

 

Глава 2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення пасажира

 

1. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 1 глави 5 розділу ХХVІІ цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.

 

2. Позови про відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо неналежного перевезення пасажира мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

Позови про відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої ТОВ «ЯнЕір» ЛТД надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого перевізника на підставі комерційної угоди, і в якій ТОВ «ЯнЕір» ЛТД здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим ТОВ «ЯнЕір» ЛТД чи іншим перевізником, з яким ТОВ «ЯнЕір» ЛТД має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому перевізнику.

 

4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

 

Глава 3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу

 

1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.

Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.

 

2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати ТОВ «ЯнЕір» ЛТД претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

 

3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до ТОВ «ЯнЕір» ЛТД після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до ТОВ «ЯнЕір» ЛТД повинна бути висунута протягом двох років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

 

4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в пункті 2 цієї глави. До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.

 

5. Відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу XXVII цих Правил.

Якщо пред’являється претензія стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується, виходячи з ваги втраченого багажу та вартості 1 кг. Вартість одного кілограма відшкодування частково втраченого багажу розраховується, виходячи зі встановленого розміру відшкодування, відповідно до пункту 2 глави 5 розділу XXVII цих Правил та встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу, зазначеної у пункті 2 глави 2 розділу ХІІ Правил МІУ.

 

6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).

 

7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої упаковки багажу, компенсація здійснюється таким самим чином, як при частково втраченому багажу.

ТОВ «ЯнЕір» ЛТД не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу:

- зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо;

- загублені ремінці та петельки;

- незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи;

- пошкодження ручки валізи або сумки;

- пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;

- пошкодження предметів, які неналежно упаковані.

 

8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу ХХVІІ цих Правил. Сума претензії має бути обґрунтована заінтересованою особою.

 

9. За відсутності претензій у згадані в пунктах 2, 3 цієї глави строки при міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування ТОВ «ЯнЕір» ЛТД обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Позови про відповідальність ТОВ «ЯнЕір» ЛТД щодо неналежного перевезення багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, де було укладено договір перевезення, у строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

 

11. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

 

XXIX. Інформування пасажира

 

1. Положення цього розділу поширюються на всіх перевізників та їх агентів з продажу та/або обслуговування, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.

 

2. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (його агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов’язано розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:

- своє повне найменування, місцезнаходження;

- копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу перевезень);

- телефон територіального органу в справах захисту прав споживачів;

- книгу зауважень та пропозицій.

 

3. ТОВ «ЯнЕір» ЛТД (його агент з продажу) під час оформлення квитків обов’язково повинно довести до відома пасажирів таку інформацію:

- ці Правила (агент з продажу повинен довести до відома пасажира правила перевезень пасажирів і багажу того перевізника, чий квиток застосовується, або того, який зазначений першим у квитку) – на паперових носіях у вигляді пам’ятки для пасажира (у разі продажу перевезень «on-line» через мережу Інтернет – в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання перевезень);

- Правила МІУ;

- вартість перевезення за відповідним маршрутом – усно в пункті продажу квитків під час бронювання (у разі продажу перевезень «on-line» через мережу Інтернет – в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квитанції);

- вартість, умови й обмеження під час перевезення за спеціальним тарифом – усно під час бронювання (у разі застосування електронного квитка – через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання);

- адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом – усно під час бронювання;

- межі відповідальності ТОВ «ЯнЕір» ЛТД під час перевезення пасажира і багажу – у квитку або маршрут-квитанції;

- права пасажирів у випадку відмови в перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;

- заборонені до перевезення речі та товари – у квитку або маршрут-квитанції;

- обмеження щодо перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.

ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, здійснюючи рекламні акції, повинно надавати населенню повну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суму тарифу та всіх аеропортових зборів/такс та зборів (такс) ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

Купуючи квиток на рейс ТОВ «ЯнЕір» ЛТД, пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору перевезення та правилами перевезення ТОВ «ЯнЕір» ЛТД.

 

ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

© 2013 YANAIR при поддержке Allrise. Все права защищены.